• Verejná zeleň mesta Prievidza

    Životné prostredie

0

Cenník služieb

Cenník služieb strediska záhradníckych služieb TSMPD 2014
SADOVNÍCKE A KRAJINÁRSKE ÚPRAVY              
POLOŽKA       Mer. Základná cena
číslo  popis       Jed. v [€]
11110 Odstránenie ruderálneho porastu mechanicky s naložením, odvoz hrabanky do 20 km a so zložením
  v rovine alebo na svahu          
1111 do 1:5         m2 0,65,- €
  na svahu          
1112 nad 1:5 do 1:1         m2 0,85,- €
1113 nad 1:2 do 1:1         m2 0,90,- €
  Poznámky:
  1. Ceny sa používajú len na odstránenie ruderálneho porastu na neupravenom teréne bez obmedzenia
  2. Ceny sa používajú len pre odstránenie ruderálneho porastu ale na neudržaných najviac 1 x 
  za vegetačné obdobie.              
11120 Odstránenie pňa odfrézovaním            
3111 až do hĺbky 500 mm           m2 134,- €
  Poznámky:
  1. V cene nie sú započítané náklady na prípadný odvoz odpadu. Tieto náklady sa odceňujú individuálne.
  2. V cene nie sú započítané náklady na zasypanie jamy vzniknutej frézovaním.    
11210 Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do 20 m, so zložením na hromady
  alebo naložením na dopravný prostriedok.          
  v rovine alebo na svahu 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa.  
1111 do 200 mm           ks 9,- €
1112 nad 200 do 300 mm           ks 12,- €
1113 nad 300 do 400 mm           ks 37,- €
1114 nad 400 do 500 mm           ks 69,- €
1115 nad 500 do 600 mm           ks 118,- €
1116 nad 600 do 700 mm           ks 171,- €
1117 nad 700 do 800 mm           ks 252,- €
1118 nad 800 do 900 mm           ks 272,- €
1119 nad 900 do 1000 mm         ks 403,- €
  v rovine alebo na svahu 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa.  
1221 do 200 mm           ks 6,- €
1222 nad 200 do 300 mm           ks 8,- €
1223 nad 300 do 400 mm           ks 18,- €
1224 nad 400 do 500 mm           ks 32,- €
1225 nad 500 do 600 mm           ks 49,- €
1226 nad 600 do 700 mm           ks 77,- €
1227 nad 700 do 800 mm           ks 111,- €
1228 nad 800 do 900 mm           ks 122,- €
1229 nad 900 do 1000 mm         ks 147,- €
18580 Ošetrenie trávnika bez ohľadu na spôsob založenia, tj. pokosenie v rovine alebo na svahu.  
3111 do 1:5             m2 0,11,-€
  na svahu                  
3112 nad 1:5 do 1:2           m2 0,16,-€
3113 nad 1:2 do 1:1           m2 0,23,- €
18580 Ošetrenie vysadených kvetín, t.j. vypletie s prípadným odstránením odkvitnutých častí rastlín,
  s naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením.    
4111 v rovine             m2 0,98,- €
18580 Príplatok k cene za ošetrenie v nádobách alebo na          
4119 zvýšenom záhone           m2 0,56,- €
  skalke alebo na kvetinovom              
4129 múriku             m2 0,32,- €
  Poznámky:                
  1. Ceny sa používajú len pre jednorázové ošetrenie.        
  2. V cenách nie sú započítané náklady na: zaliatie rastlín, chemické odburinenie, hnojenie,   
  odburinenie s nakyprením.              
  3. Pri múriku sa meria rozvinutá plocha.            
18585 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť          
1111 do 6000 m           m3 19,30,- €
  Príplatok k cene za každých ďalších aj             
1119 začatých 1000 m           m3 0,60,- €
18580 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo            
4311 do 20m2             m3 8,50,- €
4312 nad 20 m2           m3 2,50,- €
  Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov        
4319 do 100 m2 jednotlivo         m3 60,- €
18580 Ochrana rastlín pred mrazom prikrytím (zhotovenie)        
  kvetinových                
4411 záhonov             m2 0,33,- €
  kríkových ruží so                 
4412 zviazaním           ks 0,16,- €
  kríkových ruží bez                
4413 zviazania             ks 0,12,- €
  stromčekových                
4414 ruží             ks 0,61,- €
  ťahavých                  
4415 rastlín             ks 2,40,- €
  kríkov výšky                
4416 do 750 mm           ks 0,22,- €
18580 Ochrana rastlín pred mrazom odkrytím (odstránenie)        
  kvetinových                
4421 záhonov             m2 0,37,- €
  kríkových ruží so                 
4422 zviazaním           ks 0,20,- €
  kríkových ruží bez                
4423 zviazania             ks 0,20,- €
  stromčekových                
4424 ruží             ks 0,77,- €
  ťahavých                  
4425 rastlín             ks 0,87,- €
  kríkov výšky                
4426 do 750 mm           ks 0,56,- €
18580 Ochrana rastlín pred nakopčením            
4431 zhotovenie           ks 0,37,- €
4432 odstránenie           ks 0,46,- €
11125 Drvenie orezaných vetiev strojovo, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru
  vetiev                  
1111 do 100 mm           m3 143,- €
  Poznámky:                
  1. Meria sa objem nadrvenej hmoty            
11210 Postupné zrezávanie stromu s premiestnením odstránených častí na vzdialenosť do 20m, s naložením
  na dopravný prostriedok              
  výška stromu                
4111 do 10 m             ks 52,- €
4112 do 15 m             ks 59,- €
18480 Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry alebo trávnika alebo spevnených plôch výmery
  jednotlivo cez 20 m2              
  v rovine alebo na svahu do 1:5              
2111 postrekom naširoko           m2 0,11,- €
18470 Výsadba živého plota do vopred vyhĺbenej ryhy so zaliatím v rovine alebo svahu
1111 bez balu             ks 0,46,-€
1112 s balom             ks 1,23,-€
  na svahu nad 1:5 do 1:2 z drevín            
1113 bez balu             ks 0,56,-€
1114 s balom             ks 1,58,-€
  na svahu nad 1 : 2 do 1 :1 z drevín            
1115 bez balu             ks 0,80,-€
1116 s balom             ks 2,55,-€
18410 Výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1 : 5 
  pri priemere balu                
2100 do 100 mm           ks 0,69,-€
2111 nad 100 do 200 mm           ks 1,05,-€
2112 nad 200 mm do 300 mm         ks 1,78,-€
2113 nad 300 do 400 mm           ks 2,57,-€
2114 nad 400 do 500 mm           ks 6,66,-€
2115 nad 500 do 600 mm           ks 10,95,-€
2116 nad 600 do 700 mm           ks 24,43,-€
2117 nad 700 do 800 mm           ks 43,21,-€
18480 Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien so zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný   
  prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením, priamych výšky      
  do 0,8 šírky do            
3111 0,8 m             m2 0,60,-€
  nad 0,8 m do 1,5 m šírky            
3112 do 1,0 m             m2 1,10,-€
  nad 1,5 do 3,0 m pre akúkoľvek šírku          
3113 Príplatok za rez a tvarovanie          m2 1,90,-€
3119 v oblúkoch           m2 0,13,-€
3129 pyramíd alebo kužeľov         m2 0,54,-€
  Poznámky:                
  1. Ceny sa používajú len na udržiavané tvarované živé ploty alebo steny    
  2. Ceny sa nepoužívajú pre rez a tvarovanie ornamentálnych vzorov    
18340 Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu      
3114 do 1:5             m2 0,05,-€
  na svahu                 
3115 nad 1:5 do 1 : 2           m2 0,09,-€
18580 Zhrabanie lístia z trávnikových plôch na hromady, s naložením na dopravný prostriedok,  
  s odvozom do 20 km a so zložením             
v rovine alebo na svahu do 1:5 vo vrstve            
1111 do 50 mm           m2 0,43,-€
1112 nad 50 mm do 100 mm         m2 0,86,-€
  na svahu nad 1:5 do 1:2 vo vrstve                
1121 do 50 mm           m2 0,47,-€
1122 nad 50 mm do 100 mm         m2 0,93,-€
  na svahu nad 1:2 do 1:1 vo vrstve          
1131 do 50 mm           m2 0,50,-€
1132 nad 50 mm do 100 mm         m2 1,10,-€
18320 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek        
4111 alebo dvojročných           ks 0,09,-€
  s jednoduchými koreňmi            
4112 trvaliek             ks 0,13,-€
4113 cibuliek alebo hľúz            ks 0,11,-€
  kvetín do kvetináča priemeru kvetináča           
4114 do 80 mm           ks 0,11,-€
4115 nad 80 do 120 mm           ks 0,14,-€
4116 nad 120 mm do 250 mm          ks 0,18,-€
11110 Pokosenie trávnika s prípadným zhrabaním a naložením hrabanky na dopravný prostriedok,  
  odvozom do 20 km a so zložením            
parkového                
4211 v rovine alebo na svahu do 1:5         m2 0,08,-€
4212 na svahu nad 1:5 do 1:2         m2 0,14,-€
4213 na svahu nad 1:2 do 1:1         m2 0,18,-€
11110 Pokosenie trávnika s prípadným zhrabaním a naložením hrabanky na dopravný prostriedok,
  odvozom do 20 km a so zložením            
lúčneho                
4311 v rovine alebo na svahu do 1:5         m2 0,12,-€
4312 na svahu nad 1:5 do 1:2         m2 0,26,-€
4313 na svahu nad 1:2 do 1:1         m2 0,26,-€
                     
        Ceny sú uvedené bez DPH         
                     
                                           STREDISKO ZÁHRADNÍCKYCH SLUŽIEB, TSMPD., vypracované ku dňu 1.1. 2014  
Vypracovala vedúca strediska v spolupráci so zástupcom strediska záhradníckych služieb: Ing. Silvia Masariková          
                zástupca vedúceho strediska záhradníckych služieb: Juraj Ohradzanský    
     

Partneri