2

Pietne služby mesta Prievidza

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ( ďalej len  TSMPD  s.r.o. ) rozšírila svoju pôsobnosť od 1. januára 2014 aj o správu a prevádzku cintorínov na území mesta Prievidza , pričom  vykonáva aj pohrebné služby pre obstarávateľov pohrebov. Túto činnosť zabezpečuje na základe nájomnej a komisionárskej zmluvy od svojho zakladateľa – mesta Prievidza. Stalo sa to na základe rozviazania zmluvného vzťahu so spoločnosťou TEZAS, spol. s r. o., ktorá  túto činnosť zabezpečovala od roku 1997 pre mesto prostredníctvom komisionárskej  zmluvy.

Prevádzkovanie cintorínov v k. ú. Prievidza vo vlastníctve mesta je stanovené všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta Prievidza o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré je v aktuálnom znení zverejnené na webovej stránke mesta Prievidza  www.prievidza.sk a rovnako na webovej stránke spoločnosti TSMPD s.r.o.  www.tsmpd.sk. Súčasťou VZN sú aj cenníky za poskytované služby spojené s prevádzkou pohrebísk.

Pochovávanie zomrelých, resp. ľudských pozostatkov a ostatkov,  sa  v  našom meste vykonáva na  5 miestach, pričom v katastrálnom území Prievidze je 6 cintorínov. Z nich je pre pochovávanie už len ako pietne miesto  Židovský cintorín na Ceste pod Banskou, ktorého vlastníkom je Ústredná náboženská židovská obec so sídlom v Bratislave.

V katastrálnom území  mesta Prievidza  je  k 01. januáru 2017 na 6 cintorínoch celkom 13 pohrebísk, pričomŽidovský cintorín nie je aktívne pohrebisko.

Z ostatných 12 pohrebísk je 8 pohrebísk na hlavnom mestskom cintoríne na Mariánskej ulici, ktorý je delený na pohrebiská, resp. sekcie  :  detské hroby,  hrobky, kolumbárium, nový cintorín, rozptylová lúka, rozšírený cintorín, starý cintorín a urnový háj. Ostatné 4 pohrebiská sú v mestských častiach Hradec, Necpaly, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka.

 

Všetky hrobové a urnové miesta (okrem kolumbária, ktoré bude dodatočne doplnené v roku 2017),  sú spracované aj v digitálnej forme na stránke www.cintoriny.sk.

 

Domy smútku, resp. domy rozlúčky pri  cintorínoch sa nachádzajú  

na Mariánskej ul. č. I. 570/55 v Prievidzi, kde sídli aj pohrebná služba;  

v mestskej časti Veľká Lehôtka je Dom rozlúčky na Hlbokej ul. č. 604/14,

v  mestskej časti  Malá  Lehôtka je Dom rozlúčky na Ul. F. Hečku č. 356/43

a  v  mestskej časti  Hradec  je Dom rozlúčky na Ul. 1. mája  č. 935/24.

V mestskej časti Necpaly je obnovené pochovávanie od roku 2014. Od roku 2015 je na pohrebisku vybudovaný  nový prístrešok na konanie smútočných obradov a schodisko do cintorína.

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. ako 100% mestská spoločnosť  poskytuje   v rámci svojej podnikateľskej činnosti aj pohrebné služby vrátane zabezpečovania pohrebných obradov a uloženia ľudských pozostatkov a ostatkov v súlade so zákonom č.131/2010  Z. z. o pohrebníctve.

Služby poskytuje   obstarávateľom  pohrebu. Obstarávateľom pohrebu   je spravidla  fyzická osoba -  pozostalý, príbuzný, iná blízka osoba zabezpečujúca obrad rozlúčky (pohreb), určený zamestnanec obce, resp. mesta v prípade bezprístrešných obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi, prípadne iná osoba, poverená štátom v prípade štátnych pohrebov.

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v rámci pietnych služieb a pohrebnej služby poskytuje :

predaj rakiev a smútočných potrieb ( kríže, výbava do rakvy, urny, sviečky, kahance, rôzne druhy kvetov vrátane rezaných a umelých, aranžovanie kytíc, zhotovovanie vencov, písanie stúh na vence a kytice,  prepravu ľudských pozostatkov z miesta úmrtia na miesto uloženia  do chladiaceho zariadenia do času vykonania rozlúčky (pohrebu) s následným pochovaním do zeme, alebo  z miesta úmrtia na miesto uloženia do chladiaceho zariadenie do času vykonania rozlúčky  (pohrebu) a následne odvoz  na miesto kremácie .

 

Pohrebné služby majú v náplni činnosti   zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu. V spolupráci s kanceláriou primátorky mesta zabezpečujú účinkujúcich na obrade –  rečníkov, recitátorov, podľa želania obstarávateľov pohrebu aj hudobníkov, spevákov, dychové súbory, spevácke skupiny. Duchovných jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, účinkujúcich hudobníkov,   prípadne spevákov  v prípade cirkevného pohrebu zabezpečujú obstarávatelia pohrebu v súčinnosti so zástupcami jednotlivých cirkví. Občianske rozlúčky za mesto pred cirkevným obradom a   poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom  ( vybavovanie agendy na matrike v mieste úmrtia zomrelého, hlásenia o úmrtí a zabezpečenie povinnosti a administratívne úkony súvisiace s úmrtím ) vybavia pohrebné služby podľa požiadavky obstarávateľa pohrebu.

 

Prevádzková doba pohrebnej služby ( zároveň otváracie hodiny v predajni rakiev a smútočných potrieb vrátane rezaných a umelých kvetov) je stanovená takto :

 Pondelok – Piatok                 7.30 – 16.00 h

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sú osobitné otváracie hodiny, ktoré zverejňuje mesto Prievidza a správca cintorína v médiách a na svojich internetových stránkach. Spravidla to bývajú minimálne 2 celé víkendy  v čase pamiatky zosnulých – koncom  októbra a začiatkom novembra.

 

Mimo otváracích hodín je zabezpečená pohrebná pohotovosť prostredníctvom NON STOP služby, ktorú vykonáva prevádzkovateľ na telefónnom č. 0910 500 990 celoročne nepretržite.

Otváracie doby na cintorínoch sú  zverejnené na bránach cintorínov. Rozdielne otváracie hodiny má mestský cintorín na Mariánskej ulici v letnom a zimnom období.   

 Pohrebiská v mestských častiach Hradec, Necpaly, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka sa na noc neuzatvárajú, sú prístupné nepretržite. Pohrebiská na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici sú verejnosti prístupné takto :

od 16. apríla do 15. októbra denne v čase od 08.00 do 20.00 h

od 16. októbra do 15. apríla denne v čase od 08.00 do 18.00 h

od 28. októbra do 08. novembra v čase od 08.00 do 21.00 h

od 24. decembra do 26. decembra denne v čase od 08.00 do 21.00 h.

 

Mesto Prievidza, ako vlastník cintorínov, zabezpečilo  zlepšenie podmienok a rozšírenie možností využitia ukladania ľudských zostatok po kremácií vybudovaním  kolumbária ako pietneho miesta pre urny, čo v značnej miere pomôže riešiť deficit v hrobových miestach.

Jeho prevádzka sa začína  na jar roku 2017 po prijatí nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza o prevádzkovom poriadku pohrebísk.

 

Zámery mestskej spoločnosti v tejto veľmi citlivej činnosti vo vzťahu k obyvateľom sú jasné – poskytovať služby profesionálne a zabezpečiť aj zodpovedajúci vzhľad na cintorínoch,  v dome  smútku na hlavnom mestskom cintoríne i v domoch rozlúčky v mestských častiach. V záujme ďalšieho zlepšenia podmienok pripravuje mesto Prievidza rozsiahlu rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici, ktorá bude realizovaná v roku 2017. A v neposlednom rade je v záujme TSMPD s.r.o. sa postarať, aby rozlúčky s našimi obyvateľmi boli dôstojné a obsahovo a interpretačne spĺňali najprísnejšie kritériá.

Aktuality

Oznam o sprístupnení pohrebísk v čase vianočných sviatkov

12.december 2019
0

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Stredisko pietnych služieb OZNAMUJÚ obyvateľom a návštevníkom cintorínov, že v súlade s Článkom 6, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk budú verejnosti sprístupnené pohrebiská počas vianočných sviatkov takto :

Upozornenie na uzatvorenie prívodov vody

26.november 2019
0

UPOZORNENIE Od 29.11.2019 do odvolania sú zatvorené prívody vody na všetkých pohrebiskách v k. ú. Prievidza z dôvodu ochrany pred poškodením vplyvom mrazu!

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov

02.október 2019
0

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby

10.apríl 2019
0

A / ÚMRTIE V MIESTE BYDLISKA, resp. v domácnosti (k. ú. Prievidza) 1. Ihneď telefonovať na tiesňové volanie číslo 112 alebo LZS - telefónne číslo 155. 2. K zomrelému musí prísť lekár, ktorý vykoná obhliadku a vystaví LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO A ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE O ÚMRTÍ (ďalej len LoPM) .

Rekonštrukcia obradnej siene Domu smútku

12.október 2018
0

Spoločnosť SOAR Žilina, ktorá realizuje na základe verejného obstarávania REKONŠTRUKCIU Domu smútku na Mariánskej ul. č. 55 písomne oznámila, že od štvrtka 18.10.2018 od 13:00 h začnú práce na rekonštrukcii OBRADNEJ MIESTNOSTI.

Cintoríny v Prievidzi budú mať opäť predĺžené otváracie hodiny

18.september 2018
0

Technické služby mesta Prievidza pripravujú aj na tohtoročný sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých osobitné otváracie hodiny na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici v Prievidzi a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi.

Pracovná doba

Pondelok-Piatok 7:30-16:00

Kontakty

046/541 34 13

telefónne číslo

cintorin@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa