• Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby

  10.apríl 2019

 • Úvod »
 • Aktuality »
 • Pietne služby »
 • Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby
0

Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby

A / ÚMRTIE V MIESTE BYDLISKA, resp. v domácnosti (k. ú. Prievidza)

 

 1. 1.      Ihneď telefonovať na tiesňové volanie číslo 112  alebo LZS  - telefónne číslo 155.

 

 1. 2.      K zomrelému musí prísť lekár, ktorý vykoná obhliadku a vystaví LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO A ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE O ÚMRTÍ  (ďalej len LoPM) .

 

 1. 3.      Po prehliadke zomrelého a vystavení LoPM  ( najskôr 2 hodiny po úmrtí ) volať POHREBNÚ SLUŽBU na telefónnom čísle 0910 500 990 - NON STOP SLUŽBA. Počas pracovného dňa v čase od 7.30 do 16.00 je možné volať aj na telefónne  čísla  046/541 34 13 alebo 0911 042 518. Pohrebná služba odvezie zomrelého do Domu smútku na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi v ktorejkoľvek dennej a nočnej hodine. 

 

 1. 4.      S vystavenýmLoPM a občianskym preukazom zomrelého  ide „obstarávateľ pohrebu“ – osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí,                    (spravidla najbližší príbuzný)  na Mestský úrad na Námestí slobody č. 14,  na matričný úrad na prízemí   ( tel. 046/5179 420, alebo  542 69 13, 0904 752 622 ). Matričný úrad vystaví pozostalým ÚMRTNÝ LIST,  prevezme od pozostalých občiansky preukaz zomrelého a potvrdí pozostalým LoPM aj s kópiami. Matrika vydá pre obstarávateľa pohrebu aj doklad na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na vyplatenie pohrebného.

Pracovný čas matričného úradu v Prievidzi je len v pracovných dňoch:

Pondelok: 7.00 h - 15.30 h       *   Utorok: 7.00 h - 15.30 h    *    Streda: 7.00 h - 16.30 h                              Štvrtok:     7.00 h - 15.30 h      *    Piatok: 7.00 h - 13.15 h

 

 1. 5.      S vystavenými  dokladmi  z matričného úradu príde obstarávateľ pohrebu do Pohrebnej služby na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi v pracovnom čase ( pondelok – piatok od 7.30 do 16.00 h).  Pre zomrelého je potrebné priniesť  oblečenie do rakvy ( kompletnú spodnú bielizeň, ponožky, resp. pančuchy, košeľu, resp. blúzku, resp. pulóver, resp. šaty, oblek, resp. kostým, resp. sukňu, podľa uváženia kravatu, iné doplnky podľa želania a podľa pohlavia zomrelého ).

 

 1. 6.      V pohrebnej službe si vyberú pozostalí, resp. obstarávateľ pohrebu pre zomrelého typ rakvy, výzdobu do rakvy a na rakvu, smútočné vence s nápismi a  iné doplnky podľa želania. V pohrebnej službe  dohodnú  termín a typ smútočného obradu ( občiansky pohreb, občianska rozlúčka pred kremáciou, katolícky pohreb, katolícka rozlúčka pred kremáciou, občiansko – katolícky pohreb, občiansko – katolícka rozlúčka pred kremáciou, evanjelický pohreb, evanjelická rozlúčka pred kremáciou, pohreb, resp. rozlúčka pred kremáciou inej cirkvi, atď).

 

 1. 7.      Na pohrebiskách v Prievidzi sa konajú smútočné obrady len v pracovných dňoch :

pondelok až piatok v čase o 12.00  h; 13.30 h a 15.00 h. V mimoriadnych prípadoch je možné organizovať rozlúčkové obrady pred kremáciou aj v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch o 10.00, resp. 11.00 h, pričom dopoludnia sa nekonajú pohreby do zeme.  

 

 1. 8.      Pokiaľ obstarávateľ pohrebu zabezpečuje cirkevný obrad, rokovanie o obrade sa zabezpečuje s príslušným cirkevným úradom až po dohodnutí termínu obradu v pohrebnej službe.

Kontakty na cirkvi, ktoré majú zverejnené kontakty a pôsobia na území Prievidze :

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zemianske Kostoľany

Nedožerská cesta č. 4 971 01  Prievidza, Telefón: 046/548 86 08, mobil: 0918 828 364

Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Sedmopočetníkov Prievidza

kontakt : Gréckokat. farský úrad Trenčín, tel. číslo 032/743 56 42, správca : 0911 812 255

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Veľká Lehôtka( pre mestské časti)

Podhorská  ul. č. 85A, 971 01, Prievidza, telefón :  046/54 832 13, mobil správcu : 0903 178 072

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza - mesto

Mariánska ul. č. 4, telefón : 046/542 28 01

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza - Zapotôčky

Ul. J. Fándlyho č. 4, tel.: 046/543 04 77

 

 1. 9.      K občianskym a kombinovaným obradom s cirkevným obradom ( pohrebom aj rozlúčkam ) dostanú obstarávatelia pohrebu tlačivo PODKLADY  K SPRACOVANIU SMÚTOČNEJ ROZLÚČKY, ktoré vyplnia podľa predlohy a odovzdajú podľa pokynov, uvedených na zadnej strane tlačiva.

 

 1. 10.  Výber vhodnej sprievodnej hudby (živej, resp. reprodukovanej ), ktorá sa používa pri obradoch, zabezpečujú pracovníci pohrebnej služby a protokolárni zamestnanci mesta podľa želania obstarávateľov pohrebu.  Pozostalí môžu priniesť vlastné nosiče                                  (najlepšie USB kľúč, resp. originálne CD nosiče ) s nahrávkami  skladieb, ktoré si želajú použiť pri obrade. Cirkevné obrady sú spravidla spojené s hrou na organe.

Na obradoch sa využívajú služby malých dychových súborov, prípadne iných komorných zoskupení a interpretov podľa želania obstarávateľa pohrebu.

 

B / ÚMRTIE V NEMOCNICI, resp. zariadení pre seniorov, hospici, domove soc. starostlivosti

Úmrtie oznamujú pozostalým zamestnanci nemocnice, resp. sociálneho zariadenia.

a)      Pozostalí zomrelých v nemocnici následne navštívia nemocnicu, ktorá im vystaví  LoPM a s tým vybavujú úmrtný list na matrike v mieste sídla nemocnice ( napr. MsÚ Bojnice, MsÚ Handlová, MsÚ Banská Bystrica, MsÚ Trenčín...)    a  postupujú ďalej podľa praktických rád  od bodu 5.,ako pri úmrtí v mieste bydliska, resp. v domácnosti.

b)      Zariadenie pre seniorov v Prievidzi po úmrtí a prehliadke mŕtveho, ktorú zabezpečí lekár privolaný zamestnancami, zabezpečia na prevoz NON STOP SLUŽBU mesta Prievidza, resp. pohrebnú službu, ktorú majú určenú rodinou zomrelého. Pozostalí zomrelých v zariadení pre seniorov a senior centrách v iných mestách zabezpečujú prevoz podľa dohody so zariadením. V  prípade, že sa pohreb bude konať v Prievidzi, postupujú podľa praktických rád  od bodu 5., ako pri úmrtí v mieste bydliska, resp. v domácnosti.

 

POZNÁMKA : Cena pohrebu ( pochovanie do zeme, resp. rozlúčka pred kremáciou) sa pohybuje v rozpätí od 550,00 do 800,00 € , resp. 1 000,00 € podľa typu rakvy,  kvetinovej výzdoby  a ostatných služieb spojených s pochovaním, resp. uložením telesných zostatkov.

 

 

Spracovala : H. Dadíková, zást. ved.  Strediska pietnych služieb, TSMPD s.r.o., 2019