• Problémy správcu cintorína

    09.marec 2020

0

Problémy správcu cintorína

Opakovane sa stáva, že nájomcovia hrobových a urnových miest na pohrebiskách v k. ú. Prievidza
vkladajú urny s ostatkami svojich príbuzných, resp. rodinných príslušníkov do prenajatých hrobov, resp. urnových schránok, pričom túto skutočnosť nenahlásia správcovi cintorína.

Každé uložené telo, resp. urna s ostatkami zomrelej osoby  pritom musia byť podľa zákona o pohrebníctve vedené v evidencii príslušného pohrebiska.

Ďalším, s tým súvisiacim problémom je, že títo zomrelí sú aj pôvodnými nájomcami niektorých hrobových a urnových miest.

Dochádza k nepríjemným situáciám a zbytočným poštovým nákladom, keď  správa cintorína potom posiela výzvy na platby za hrobové a urnové miesta na zomrelé osoby.

Nemenej závažným problémom je skutočnosť, že  minimálne 50 % nájomcov hrobových miest stále nemá aktualizované  nájomné zmluvy napriek opakovaným výzvam a oznámeniam na bránach cintorínov.

Táto povinnosť  je daná zákonom o pohrebníctve a preto nie je možné ju ignorovať.